Z radnic miz ukrajinsk vlajky. Kvli mstnm, pedsednictv i opravm

Prv v Nchod se rozhodli ukrajinsk vlajky sejmout pi sttnch svtcch, tedy 5. ervence. Pot je ji na budovu radnice nevyvsili. Msto vyvsilo vlajku jako symbol podpory ihned po zahjen konfliktu na budovu radnice na Masarykov nmst, popsala zatek umstn vlajky mluv radnice Nina Adlof.

Ta vak souasn podotkla, e se objevily nlady vyjadujc jak obrovskou podporu ukrajinskm uprchlkm, tak s odstupem asu i negativn reakce. Samo vyven vlajky bylo vnmno jako symbol podpory hned v zatku vlky, tedy na pechodnou dobu, podotkla za nchodskou radnici Adlof s tm, e sejmut vlajky na podpoe potebnm nic nemn.

To, zda se ukrajinsk vlajka na radnici vrt, je vak nejist. Neplnujeme to, ani nevyluujeme. Stejn jako pi zahjen vlenho konfliktu na Ukrajin jde vdy o spontnn reakci na aktuln dn, kter nelze pedjmat, doplnila Adlof.

Kvli oprav fasdy i pedsednictv EU

V nkterch mstech m vak sejmut vlajky i jin dvody. Napklad v Plzni ji radnice vymnila za vlajku Evropsk unie a eska, a to v souvislosti s aktulnm pedsednictvm.

Ob tyto vlajky budou viset na hlavn budov centrlnho nmst do konce roku 2022, kdy pedsednictv esk republiky skon, vysvtlila pro iDNES.cz mluv Plzn Eva Barborkov.

K sejmut ukrajinsk vlajky pistoupila na konci kolnho roku i radnice v Koln. Optovn neplnujeme vlajku vyvsit, ekla mluv msta Dagmar Soukupov. Kvli oprav fasdy zmizela vlajka i z radnice v eskch Budjovicch.

Potrv do konce z 2022. Veden msta esk Budjovice je v pomoci ukrajinskm uprchlkm proaktivn a o sejmut vlajky z jinch dvod, ne je ona oprava fasdy, neuvaovalo, vysvtlit pro iDNES.cz primtor msta Ji Svoboda.

Vlajky sundali i v ervenm Kostelci. Sundali jsme je po vro ukonen druh svtov vlky, jeliko dle zkona by mly vlajky bt vyveny jen po uritou dobu, a sundn spolen s na sttn vlajkou a vlajkou Evropsk unie bylo podle ns odpovdn. Vyjden sympati nen jen o vyvovn sttnch symbol, ekl starosta msta Tom Prouza.

Jsme v esku a nikoliv na Ukrajin

Ten souasn zdraznil, e dvodem bylo pedevm to, e vyven vlajek nebo pouit jinch sttnch symbol by mlo bt uvno s rozmyslem a v rozumn me.

Tm e vlajku sundm, jet neznamen, e nesympatizuji s danm sttem nebo skupinou lid. Mohu je podporovat a podporuji jinak – ubytovnm, finann i materiln pomoc. Navc myslm, e jsme v esku a nikoliv na Ukrajin, popsal Prouza. Ten rovn podotkl, e v zahrani nikde v takovm rozsahu nevlly vlajky ciz zem jako v esku.

Nevidme dvod, pro bychom mli vlajky vracet, pokud nepjde o krtkodob vyven, eknme dva ti dny, napklad z dvodu vro, nebo vyjden okamit podpory, jako je to napklad v ppad lidu Tibetu i na zklad vldnho nazen, dodal starosta ervenho Kostelce.

V Jihlav na nkolik dn sejmuli ukrajinskou vlajku kvli vyven smutenho praporu. Pot opt vyvsme ukrajinskou a jihlavskou vlajku. Negativn odezvy evidujeme pouze na socilnch stch, kde je ale vtinou dopluje zptn kritika nebo opan reakce ostatnch uivatel, uvedla pro iDNES.cz mluv msta Aneta Hrdlikov s tm, e vlajky sundvat msto neplnuje.

Olomouc vyjdila podporu Ukrajin vyvenm jej vlajky u radnice jet ped zahjenm rusk invaze. Nyn se magistrt naplno zapojil do pomoci uprchlkm.

Naopak nkter msta ukrajinsk vlajky prozatm na radnicch ponechvaj. Zatm sundn ukrajinsk vlajky neplnujeme, i kdy je samozejm jako gesto podpory vyvena doasn, uvedl napklad mluv Kladna Vt Heral.

Podobn to vid i v Mlad Boleslavi, kde vlaje ukrajinsk vlajka spolen s eskou. Vlajka na podporu Ukrajiny vis i na budov steckho magistrtu.

Je tady skupina se sklony k xenofobii

Nkter msta se vak potkaj s odprci, kte vlajky strhvaj. Pkladem je ppad z poloviny ervence v Brn, kde se skupina lid shromdila kolem jezdeck sochy markrabte Jota v centru Brna a s pomoc ebku odstranila z jejho ttu ukrajinskou vlajku. Msto n povsili vlajku s moravskou orlic. Ti z aktivist zadrela policie, protoe neuposlechli jej vzvy.

Podle Jana Charvta z Institutu politologickch studi FSV Univerzity Karlovy nyn v esku panuje jin situace ne pi migran krizi v roce 2015. Je tady skupina, kter m sklony k xenofobii. Vrazn se vak sthla na zatku konfliktu na Ukrajin, protoe vtina esk spolenosti vystupovala – Stojme za Ukrajinou, ekl pro iDNES.cz k napjat situaci ve spolenosti Charvt.

To vak podle nj neznamen, e odprci cizinc zmizeli. Moje zkuenost s tmito lidmi je, e to jsou zbablci, kte jsou s tm silnjm. Tedy e Rusko je pro n silnj. Najednou se ale ukzalo, e v rmci esk spolenosti vtina lid je pro pomoc Ukrajin. Tak se bli a sthli se, vysvtlil.

Te jsme vak podle nj svdky toho, e pozvolna ochota podporovat Ukrajinu kles. Spousta lid se vyerpala, vlka trv toti u dlouho. Jakmile z veejnho prostoru zan bt jasn, e se trochu ustupuje, tak v ten moment tito lid ct, e tlak nen siln a dovol si vystupovat. Nemyslm si, e to strhv nov lidi, ale spe se osmluj ti, kte dote mleli, dodal Charvt.

Latest news
Related news