Volby 2023 | Pavel by v boji o Hrad porazil Babiše s 58 procenty, sílí třetí Nerudová

V srpnovém prezidentském modelu na prvním místě zůstává Andrej Babiš s 23,5 procenta hlasů. Druhý je Petr Pavel s 22 procenty. Petr Pavel oproti minulému volebnímu modelu posílil o jeden procentní bod, zatímco u Andreje Babiše činí ztráta dva procentní body.

Od minulého šetření výrazně vzrostla podpora Danuši Nerudové, a to na 11,5 procenta. Čtvrté místo patří odborovému předákovi Josefu Středulovi se 7,6 procenta hlasů.

V případném druhém kole prezidentské volby by se utkali Andrej Babiš a Petr Pavel. Na základě rozhodnutých voličů, kteří by přišli k volbám, by zvítězil Petr Pavel s 58 procenty hlasů. Více než pětina respondentů si ale není jista, koho a zda by v druhém kole volila.

Babiš má vysokou podporu zejména u lidí starších 64 let, a to 38 procent z nich, dále mezi lidmi jen se základním vzděláním – 42 procent – a absolventy středních škol bez maturity – 36 procent.

Pavel má podporu nejčastější mezi lidmi ve věku od 25 do 54 let. Zaznamenává také nejvyšší podporu mezi absolventy vysokých škol, a to u 33 procent z nich a mezi podnikateli – 31 procent. Statisticky významně více ho zvažují muži.

Nerudová je nejsilnější mezi voliči ve věku od 18 do 24 let – 42,6 procenta. Až 73 procent jejích potenciálních voličů tvoří ženy. Josef Středula sbírá podporu nejvíce mezi vyučenými bez maturity, důchodci, nezaměstnanými a nízkopříjmovými zaměstnanci.

Nejvyšší volební potenciál pro první kolo volby má Petr Pavel s 34,5 procenta. Druhý nejvyšší potenciál má Andrej Babiš s 31 procenta, volební jádro má zhruba poloviční. Dále mají nejvyšší volební potenciály Pavel Fischer s 21 procenty, Danuše Nerudová s 19,5 procenta, Marek Hilšer s 19 a Josef Středula s 12,5.

Lidí, kteří jsou si jistí účasti a mají jasno v podpoře konkrétního kandidáta, oproti minulému šetření ubylo na 36 procent.

K prezidentské volbě by nyní nešlo 18,5 procenta dotázaných. Dvanáct procent uvádí již nyní, že by k těmto volbám nešlo určitě. Sedm a půl procenta respondentů ještě není rozhodnuto, zda se volby zúčastní. Deklarovaná volební účast bývá obvykle vyšší, než je skutečná.

Otázky a odpovědi

 • Kdo může kandidovat na prezidenta

  Kandidovat může každý občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhne věku 40 let, není ve dnech voleb omezen ve svéprávnosti k výkonu volebního práva.

 • Kdo může podat kandidátku

  Kandidátní listinu může podat nejméně 20 poslanců, nejméně 10 senátorů nebo každý plnoletý občan České republiky a podpoří jeho návrh petice podepsaná nejméně 50 tisíci občany České republiky oprávněnými volit prezidenta.

  Navrhující poslanci, navrhující senátoři nebo navrhující občan mohou podat pouze jednu kandidátní listinu. Kandidát může být uveden pouze na jedné kandidátní listině. Navrhující poslanci a navrhující senátoři podávají kandidátní listinu prostřednictvím zmocněnce. Navrhující občan může podat kandidátní listinu též prostřednictvím zmocněnce nebo sám.

 • Kdy se odevzdává kandidátní listina

  Kandidátní listiny se podávají nejpozději 66 dnů přede dnem volby do 16:00 ministerstvu vnitra.

 • Volební účet

  Každý kandidát je povinen si pro financování volební kampaně nejpozději do pěti dnů ode dne vyhlášení voleb zřídit účet umožňující bezplatný a nepřetržitý přístup k zobrazování přehledu platebních transakcí na tomto účtu, takzvaný volební účet, a to u banky, spořitelního a úvěrního družstva nebo u zahraniční banky, která má pobočku na území České republiky. Kandidát zajistí, aby přístup k volebnímu účtu byl po dobu trvání tohoto účtu zveřejněn na jeho internetových stránkách.

 • Jak dlouhé je funkční období prezidenta

  V České republice je funkční období prezidenta pět let. Nikdo nemůže být zvolen více než dvakrát za sebou, zvolen také nemůže být občan, který byl potrestán za velezradu nebo za hrubé porušení Ústavy nebo jiné součásti ústavního pořádku.

 • Kdy a kde se volí

  Volba prezidenta se na území České republiky koná ve dvou dnech, 13. a 14. ledna 2023. Prvním dnem je pátek, kdy lze hlasovat od 14:00 do 22:00, druhým dnem je sobota, kdy se hlasuje od 8:00 do 14:00. V zahraničí se volí na zastupitelských úřadech nebo konzulárních úřadech České republiky, s výjimkou konzulárních úřadů vedených honorárními konzulárními úředníky.

 • Kolik kol má prezidentská volba

  V prvním kole je zvolen kandidát, který obdržel nadpoloviční většinu platných hlasů. Není-li takový kandidát, koná se za 14 dnů druhé kolo volby, do kterého postupují dva nejúspěšnější kandidáti z prvního kola. Prezidentem republiky je zvolen kandidát, který obdržel ve druhém kole nejvyšší počet platných hlasů.
  Jestliže se před druhým kolem voleb kandidát vzdá kandidatury, pozbude práva být volen nebo zemře, postupuje do druhého kola voleb kandidát, který se v prvním kole voleb umístil na třetím místě.

 • Kdo může volit prezidenta

  Voličem je občan České republiky, který alespoň druhý den voleb oslavil 18. narozeniny. Ve druhém kole pak i ten občan České republiky, který alespoň druhý den konání druhého kola voleb dovršil plnoletosti. Dále nemá omezenou svobodu z důvodu ochrany zdraví lidu a omezenou svéprávnost k výkonu volebního práva.

 • Kde se volí

  Volby prezidenta republiky se konají na území České republiky i v zahraničí na český zastupitelských úřadech. V Česku volič hlasuje ve volebním okrsku na území obce, u jejíhož obecního úřadu je zapsán ve stálém seznamu voličů, tedy má tam trvalý pobyt. V zahraničí může volič odevzdat hlas na zastupitelském úřadu, u něhož je zapsán do zvláštního seznamu voličů. Výjimkou jsou v obou těchto případech voliči hlasující na voličský průkaz.

  Adresu volební místnosti a další potřebné informace zveřejní starosta nejpozději 15 dnů přede dnem voleb, pokud je v obci více volebních okrsků, starosta sdělí, která část obce a volební místnost náleží ke kterému okrsku. Obdobně informuje voliče žijící v zahraničí příslušný zastupitelský úřad o době a místě konání volby prezidenta ve zvláštním volebním okrsku, o možnosti zápisu do zvláštního seznamu vedeného zastupitelským úřadem, o způsobu hlasování a o datu konání případného druhého kola volby prezidenta.

 • Hlasovací lístky

  Hlasovací lístky obdrží všichni voliči na území České republiky na adresu trvalého pobytu nejpozději tři dny před prvním kolem volby. Voliči v zahraničí obdrží hlasovací lístky pro obě kola volby až ve volební místnosti.

  Hlasovací lístky pro prezidentské volby jsou vytištěny pro každého kandidáta samostatně. Na každém lístku je uvedeno číslo kandidáta. Hlasovací lístky nemusí tvořit úplnou číselnou řadu, pokud kandidátní listina některého kandidáta nebyla zaregistrována.

  Pro druhé kolo volby dostanou voliči hlasovací lístky až ve volební místnosti.

 • Jak se hlasuje

  Volič musí ve volební místnosti prokázat totožnost a státní občanství, a to platným občanským průkazem, platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem anebo cestovním průkazem. Neprokáže-li totožnost a státní občanství, nebude mu hlasování umožněno.

  Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.

  Volič obdrží od volební komise prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem. Na požádání mu komise vydá i sadu hlasovacích lístků. S úřední obálkou a hlasovacími lístky se musí volič odebrat do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Jinak mu nebude hlasování umožněno.

  Volič vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek pro kandidáta, pro kterého se rozhodl hlasovat. Hlasovací lístek se nijak neupravuje. Volič musí dbát na to, aby do úřední obálky vložil pouze jeden hlasovací lístek, jinak je hlas voliče neplatný.

  Neplatné jsou rovněž hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky.

  Volič pak úřední obálku s vybraným hlasovacím lístkem vloží před okrskovou volební komisí do volební schránky.

  S voličem, který nemůže pro zdravotní vadu vybrat zvolený hlasovací lístek anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho vybrat a vložit do úřední obálky, a popřípadě, i úřední obálku vložit do volební schránky.

 • Hlasování na voličský průkaz

  Volič, který nemůže volit ve svém volebním okrsku, může požádat o voličský průkaz příslušný obecní úřad podle místa trvalého pobytu, anebo zastupitelský úřad v případě, že je u tohoto úřadu zapsán ve zvláštním seznamu voličů. S voličským průkazem může hlasovat pak v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky nebo v zahraničí na zastupitelských úřadech. Volič může dostat jen jeden voličský průkaz pro příslušné kolo voleb.

  Pokud volič hlasuje na voličský průkaz, je povinen ho odevzdat okrskové volební komisi.

 • Hlasování do přenosné volební schránky

  Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb svoji okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost do přenosné volební schránky. Okrsková volební komise však může vysílat své členy s přenosnou volební schránkou pouze v rámci svého volebního okrsku. V zahraničí není možno hlasovat do přenosné volební schránky.

Latest news
Related news

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here