V Brn oteveli nejdel tramvajov tunel eska, msto tak m svoje metro

Naposledy se Brnu nco podobnho povedlo v roce 2008, kdy se prodlouila jin tra ze zastvky ervinkova na dnen konenou v Technologickm parku.

Nov bezmla kilometr dlouh trasa za vc ne 1,4 miliardy korun, budovan tm ti roky, zahrnuje rovn vbec nejdel tramvajov tunel v esku, kterm vedou asi dv tetiny novch kolej.

V tuto chvli pechzme do zkuebnho provozu, co je finln st celho projektu. Bhem necelch t msc musme ovit, zda tra spluje vechny provozn, technick i bezpenostn podmnky, a vyzkouet vechny mon scne, ke kterm me dojt, nastiuje generln editel Dopravnho podniku msta Brna (DPMB) Milo Havrnek.

Do ostrho provozu s pasary se pejde od 11. prosince, tedy s celosttn zmnou jzdnch d. Pro cestujc to znamen, e se k nemocnici a kampusu dostanou snadnji a bez pestupu pmo od hlavnho ndra.

Stavba bude obrovskm pnosem pro 40 tisc lid, kte do tto sti Bohunic denn dojdj, a u to jsou studenti, zamstnanci Masarykovy univerzity nebo Fakultn nemocnice Brno, vyzdvihuje brnnsk primtorka Markta Vakov (ODS). Nov sek vyuij veker tramvaje na lince slo 8, kter nyn kon ve Starm Lskovci.

spora i tvrt hodiny

Novinka pinese asovou sporu minimln pti minut ve srovnn se stvajcmi autobusovmi linkami. U tch ale asto dochz ke zpodn i deset minut, pipomn dopravn editel DPMB Jan Seitl s tm, e tak cesta od ndra me trvat a pl hodiny.

Tramvaj, kter nyn za zastvkou na Osov odbo na novou tra, pojede celou dobu ve vlastnm koridoru, take trasu zvldne za polovin dobu ne zpodn autobus. Linka bude jezdit ve stejnch intervalech jako dnes, oznamuje Havrnek, piem nyn dl jednotliv spoje ve vednch dnech pt a sedm minut.

Na smyku do Starho Lskovce, kde m dnes osmika konenou, bude nadle jezdit estka. Uvauje se jet o prodlouen sedmiky, pedesl Havrnek dal monosti.

Dal na ad je opt tra s tunelem

Tunel v kampusu nen jedin, kterm cestujc nov pojedou. Na zatku ptho roku zane dopravn podnik testovat ten, kter vznik podl abovesk ulice. Tramvaj slo 1, kter m u tm dva roky vluku, zde obnov provoz na jae. Termn ostrho startu byl pvodn v lednu, ale pes vechny problmy si myslm, e je nakonec dobr, k Havrnek.

V tomto ppad jde sice jen o nhradu pvodn trati v trochu jinm mst, nicmn ani tak by koleje do kampusu nemusely bt v blzk dob jedinou novinkou, kter zrychl a usnadn cestovn brnnskou hromadnou dopravou.

V roce 2014 se stejn jako tato tra zaalo pipravovat i prodlouen jedniky z Bystrce na rostouc sdlit Kamechy, a to opt tunelem. Zde je ale ve zatm stle ve fzi pprav.

Letos na jae zskal nov sek o dlce 1,4 kilometru od konen na Eerov kladn posudek EIA, tedy vyhodnocen vlivu na ivotn prosted. V tuto chvli je hotov dokumentace pro zemn rozhodnut, o n se bude dat, pibliuje Havrnek s tm, e ppravu stavby stejn jako v ppad trat ke kampusu chce DPMB zskat od msta do svch rukou. V tak, e by si podnik mohl shnout a na dvoumiliardovou dotaci z evropskch fond, co by mohlo pokrt vtinu ceny. O dotaci chceme podat pt rok, sdluje editel.

Koleje ekaj na dokonen pes dvacet let

Evropsk penze by chtl zskat tak na nov koleje na Lesn, jimi by se po Okrun ulici propojila tra linek slo 9 a 5. Prv ptka, kter dnes kon ve tefnikov tvrti, mla bt prodlouena u dvno, ostatn v sti nad Husovickm tunelem jsou u od konce 90. let pipraven koleje.

Ozv se vak kritika, a to i od pedstavitel mstsk sti Brno-sever, e je kilometrov propojen zbyten, zvl᚝ za stku kolem 800 milion korun. To mus nkdo posoudit, podotk Havrnek neurit, ale je jasn, e sv slova m k budoucmu veden msta.

A jak to bude s diskutovanou trat na Vinohrady, do Bosonoh i obnovou v minulosti zruen trati ze Strnsk skly do Ln? To nechvme budoucm generacm, reaguje Havrnek. Jinmi slovy, tyto projekty aktuln nejsou prioritou.

Latest news
Related news

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here