tvrtina ech si vybr investice podle udritelnosti

Investice do spolenost dcch se tmito tzv. ESG kritrii se podle ekonom mohou v souasn dob naklonn udritelnm eenm velice vyplatit. Investin spolenosti navc nabzej podlov fondy zamen na spolenosti, kter podporuj environmentln nebo sociln cle, take me na udritelnch investicch vydlat kad.

Spolenosti, kter jsou ohledupln k ivotnmu prosted a zrove spoleensky odpovdn, lze hodnotit a vybrat pomoc kvantifikovatelnch kritri ESG. Udriteln investice jsou pak takov, u kterch oekvme jak finann zisk, tak pozitivn vliv na spolenost a ivotn prosted. Prv na n se zamuje Generali Fond iv planety, kter zahrnuje firmy specializovan na ochranu klimatu, obnoviteln zdroje energie nebo teba een rostouc poptvky po pitn vod.

VHODN AS PRO UDRITELN INVESTICE

Podle odbornk ek spolenosti s pozitivnm pstupem ke zmn ivotnho prosted siln rst, a to z mnoha dvod. Zjem o udriteln een roste u zkaznk i firem, stle vt je napklad poptvka po ekologicky vyrobench produktech nebo po zbo z recyklovanch materil. Vhodn proto mohou bt investice do spolenost zamench na recyklaci i upcyklaci neboli pemovn nepotebnho materilu v nov produkty vy kvality.

Rostouc zjem o udritelnost ostatn ukzal i beznov przkum Generali Lv podl, podle kterho povauje ESG kritria pi vbru investic za velmi dleit u tvrtina lid. S rostouc vhodnost tohoto zpsobu investovn se d oekvat, e to bude brzy jet vce.

Spolenosti dc se udritelnmi principy navc ekaj v budoucnosti lep finann vsledky. Nov legislativa v esku i v Evrop toti klade na ivotn prosted stle vt draz. Rostouc poet firem zan vce eit environmentln a sociln zleitosti, napklad svoji uhlkovou stopu. Do budoucna maj velkou vhodu ty, kter se ji chovaj zodpovdn a maj jasn stanoven cle, kter si mohou investoi transparentn prohldnout a vyhodnotit, zda jsou provediteln a pedstavuj vznamn pnos, vysvtluje Marco Marinucci, portfolio manaer Generali Fondu iv planety spolenosti Generali Investments CEE.

Energie pro ivou planetu

V souasnosti stoup poptvka po alternativnch zdrojch energie, kterou navc dle posiluje aktuln energetick krize. Vyuit obnovitelnch zdroj energie pro vrobu elektiny bylo na vzestupu ji v minulch letech, ale zjem o n je nyn obzvlt vysok kvli cenm energi i obavm o jejich dostupnost.

Obnoviteln zdroje energie v sob spojuj udritelnost a sobstanost, a proto na n sz stle vce domcnost, firem i stt. Velice vhodn tak mohou bt investice do spolenost zamench na vrobu elektiny z udritelnch zdroj i do vrobc udritelnch elektrren a dalch energetickch zazen.

Pkladem takovch spolenost je napklad vrobce vtrnch turbn Vestas, nebo spolenost Verbund provozujc v Nmecku a Rakousku zejmna vodn elektrrny. Ob spolenosti pat mezi pedn sousti portfolia Generali Fondu iv planety, kter krom toho zahrnuje i spolenosti zamen na vvoj novch materil, biopotraviny i teba recyklaci.

Vznamn zastoupen m ve fondu spolenost Republic Services Inc, ldr v oblasti recyklace v USA. Ta pomh vracet do obhu vyuiteln materily, k jejich svozu navc vyuv elektromobily a vozidla na CNG. V roce 2021 zaznamenala spolenost rekordn ekonomick vsledky a pozitivn je i jej vhled do budoucna. A to i proto, e do roku 2030 firma plnuje zvit podl recyklovanho odpadu o dalch 40 % a o polovinu zvit mnostv vyuitelnho bioplynu.

Jsme pesvdeni, e nov a stle se vyvjejc prosted pinese investorm vy transparentnost. Dky tomu budou moci init lpe informovan rozhodnut s ohledem na sv preference v oblasti udritelnosti. Produkty, kter kombinuj dobr vsledky se zapojenm do novch trend, jako nap. Generali Fond iv planety a Generali Fond udritelnho rstu, budou v ptch letech stle oblbenou volbou pro investory, uzavr Marinucci.

Latest news
Related news

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here