Pt tisc na dt pole JENDA. Ministerstvo pedstavilo systm pro dosti

Monost dat o pspvek se sice spust ji v pondl 15. srpna, s vyplcenm ale mohou rodiny potat a na pelomu srpna a z. dosti je mon podvat bu pes webov strnky jenda.mpsv.cz nebo pes Czech Pointy na obecnch a krajskch adech, nikoliv na pobokch poty.

Pi dosti online je teba se do systmu pihlsit pes elektronickou identitu, tedy skrze identitu obana, datovou schrnku, nebo tak bankovn identitu. Tak abychom vdli, e to jste skuten vy, vysvtlil nmstek pro zen sekce informanch technologi Karel Trpko.

Vtinu informac o adateli si resort zjist z registr. Pi dosti tak sta vyplnit jen nkolik daj. Nejprve mus adatel potvrdit, e je doruovac adresa shodn s adresou trvalho pobytu, ppadn uvst jinou doruovac adresu.

Nsledn vypln e-mailov a telefonick kontakt a zvol, kter ze zpsob komunikace preferuje. Resort jej toti bude informovat o prbhu zpracovn dosti. Budeme poslat maximln, ale pimen mnostv zprv, aby klient vdl, co se se dost dje a nebl se napklad, e nkde zapadla, uvedl Trpko.

Ne kad mus dat

Vybran rodiny o pspvek dat nemus. Ty, kter pobraj pdavek na dt, jej dostanou automaticky.

Respektive jej dostvaj v tchto dnech, doplnila nmstkyn Merhautov.

Jde toti o testovanou dvku – resort ji o rodinch v, e spluj podmnky pro vyplacen.

Nsledn adatel zvol zpsob, kterm mu bude pspvek vyplacen. Krom standardnho vyplacen na bankovn et je mon zvolit i potovn poukzku. Pro rodiny ijc v zahrani existuje tak monost vyplacen zahraninm bankovnm pevodem.

Nsledn je teba vyplnit daje o dtti. U kadho potomka je teba vyplnit jmno, pjmen a rodn slo. Nsleduj informace o partnerovi – opt jmno, pjmen a rodn slo. Ppadn je mon zvolit, e adatelem je rodi samoivitel.

Na konci dosti je jet teba vyplnit prohlen, e veker vyplnn daje jsou pravdiv a e rodina spluje podmnky pro vyplacen pspvku, tedy e jej pjmy nepesahuj milion korun ron.

Pokud by si nkdo nebyl jist, me zakrtnout monost, e chce zkontrolovat vi pjm. A my udlme kontrolu ped tm, ne dvku vyplatme, uvedl nmstek. V opanm ppad, pokud adatel monost nezakrtne, provede resort kontrolu a zptn po vyplacen. A to vzhledem k mnostv dost, jeliko je oekvme asi od milionu domcnost, dodal.

Pot je ji mon dost odeslat. Ve vybranch ppadech me systm jet podat o doloen vztahu k dtti. dat toti mohou i teba pstouni. Ti tak mus jet nahrt napklad soudn rozhodnut o sven dtte do pe, piem dokument sta vyfotit, fotografie ale mus bt v dostaten kvalit.

Na Czech Point

Paklie jde lovk o dvku dat osobn na Czech Point, potebuje s sebou jen obansk prkaz. Tak mus znt rodn sla dt i partnera. V ppad, e je adatelem pstoun, opt potebuje dokument dokldajc vztah k dtti.

Bylo zejm, e kdybychom dosti o ptitiscovku nechali na adu prce, petili bychom jej, vysvtlila nmstkyn Iva Merhautov dvod, pro s pspvkem na dt pomohou Czech Pointy. Ta souasn vysvtlila, e stka pt tisc korun na dt se odvj od ivotnho minima. Bl se zima, zatek kolnho roku, ekla s tm, e prv proto jej resort vyplc nyn.

e by mohl systm pod nporem adatel spadnout, Trpko nepedpokld. Systm byl navrhnut tak, aby zvldl ticet a tyicet tisc dost za hodinu, nadto v nm jsou jet zabudovny bezpenostn limity. Kdyby vak pesto dolo k peten, objev se hlka s prosbou, aby rodiny vyplnily dost pozdji.

Zstupci resortu objasnili i nkter specifick situace. Nrok na pspvek m i dt, kter se teprve narod, a to nejpozdji 31. prosince 2022. Pokud dt ije napklad ve stdav pi, pspvek dostane ten z rodi, kter pod jako prvn. Pokud takto nejsou domluveni, me se druh rodi odvolat ve sprvnm zen.

Vhledov by resort chtl umonit dat pes systm JENDA i o jin dvky. V nsledujcch mscch a jednotkch let tam chceme zmigrovat vechny nae agendy, doplnil Merhaut. U tch pak standardn neelektronick dost zstane v gesci ad prce, nikoliv Czech Point.

Latest news
Related news