Pokud bude distann vuka, asi seknu s medicnou. Studenty ds ceny energi

Studuji medicnu, aktuln je to moje priorita. Na brigdu nemm as, tak jsem samo rd, kdy se jednou za as vidm se spoluky mimo posluchrnu, vyprv Jakub Bala. Podle svch slov se u i pes przdniny, aby neml bhem semestru vt problmy.

Bala je tak jednm z mnoha student, kte nemohou pracovat, protoe se to nesluuje s jejich studiem i jinmi aktivitami. Dostv proto plnou podporu od sv rodiny, se kterou i ve 22 letech bydl. Protoe mu u bylo vce ne osmnct let, nemli jeho rodie nrok na jednorzov ptitiscov pspvek od sttu na een zvyujcch se cen.

Netn situace okolo cen energi a zloh ale nut koly dlat nepopulrn rozhodnut. Jednm z nich, a tk se i nkterch stednch kol, je monost, e by na podzim pely na distann vuku. Studenty by tak z posluchren poslaly zptky dom, co by pro rodiny znamenalo vrazn zven spoteby energi.

Neumm si pedstavit, e bych sedl doma cel dny u potae a sledoval pednky online. Vlda sice zastropovala ceny energi, i tak by to byl ale nemal zsah do rodinnho rozpotu, do kterho nemu pispvat. Zkouel jsem mt brigdu, ale se kolou to nelo dohromady. Musel bych zvit, na kolik je to pro rodie nosn, a jestli neexistuje jin monost, k student tetho ronku medicny.

Douf, e se mu poda s rodii celou situaci ustt, nerad by sahal ke krajnmu eenm, jako je peruen nebo oputn studia.

Jureka: koly nezavou. Ty peml o opaku

Ptitiscov pspvek by byl podle Baly alespo njakou nplast pro jeho rodie, stejn tak jako pro ostatn studenty, kte jsou v podobn situaci. Ministr prce a socilnch vc Marian Jureka, z dlny jeho rezortu npad vzeel, pitom ukliduje, e k situace se zavrnm kol urit nedojde.

Zvldte platit sv ty za energie?

celkem hlas: 1207

Hlasovn skoniloteni hlasovali do 0:00 tvrtek 22. z 2022. Anketa je uzavena.Nepedpokldme, e koly budou na distann vuku pechzet. Energi bude dostatek, to stle plat, napsal redakci iDNES.cz. Dle v odpovdi uvedl, e hranice, kterou pro vyplcen dvky stanovili, je v takov vkov hladin, aby star dti, potamo v t dob u dospl studenti, mohli do rodinnho rozpotu sami pispvat. Napklad formou brigd.

Pivydlat si navc studenti mohou teba o przdninch mezi semestry a stle se tedy naplno vnovat studiu, mysl si Jureka. Jene proti jeho vyjden stoj nkte pedstavitel kol i rodie.

Pestoe univerzity mluv o distann vuce jako o posledn monosti, v reakci na dotaz iDNES.cz to nevyvrtily na VB – Technick univerzit Ostrava ani Mendelov univerzit v Brn (MENDELU).

Energie mme fixovan do konce roku, take vukovou st semestru bychom nemli mt ohroenou, pokud nedojde k restrikcm na stran dodvek. Nicmn od ledna nevyluujeme pechod na online v ppad, e nebudeme schopni ve zaplatit. Hodn bude zleet na penzch, kter pijdou z ministerstva kolstv, sdlila redakci mluv Tereza Pospchalov z MENDELU.

Rodi Marek Rochovansk si zase mysl, e een cen energi a zdraujc potraviny a sluby jsou primrn zleitost rodi, kterm by v prvn ad ml pomoci stt, ne studujc dti.

Povauji se za stedn tdu, ale posledn tdny si tak rozhodn nepipadm. Nemyslm si, e by mla do rodinnho rozpotu pispvat moje devatenctilet dcera. Studuje stedn kolu, tak kolik by nm pispla, kdy st vydl ti tisce korun? pt se.

Dopluje, e mlad lid by vydlan penze mli investovat do zbavy, dokud jsou jet mlad, a taky do cest do zahrani, aby se osamostatnili, poznali nov kultury a procviili jazyk.

Pokud se rodiny ocitnou ve sloit situaci, mohou od sttu zskat i jinou pomoc. Pravideln mohou pobrat pdavky na dti, ale tak teba pspvek na bydlen. Ten jsme v posledn dob pln zdigitalizovali a vrazn zjednoduili. Nyn eme tak naven normativ, k tomu chceme pistoupit u od jna. Dojde tak nejen ke zven samotnho pspvku, ale i k rozen okruhu domcnost, kter by na nj mly nrok, uzavr Jureka.

Latest news
Related news

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here