Otec znsilnil moje zkladn prva, ekl Babi mlad. Odmtl, e je schizofrenik

Pten soud zaal vpovd Evy Kmentov, kter spravovala pojitn firem Andreje Babie. Svdkyn Kmentov soudu sdlila, e je v nkterch skutenostech z minulosti vzna zkonem o pojiovnictv mlenlivost, ta se na n ale podle soudce nevztahuje.

Podle vpovdi Kmentov byl v pojistn smlouv krom spolenost holdingu Agrofert i soukrom majetek Andreje Babie a firmy, kter vlastnila jeho rodina. Soudu potvrdila, e j na ap hnzdo pozval Josef Nenadl, bval pedseda pedstavenstva. Na okolnosti uzaven pojistn smlouvy si ale nepamatuje.

Babi mlad: Dneek je pro m osobn vhra

Andrej Babi mlad promluvil s novini jet ped svm svdectvm ped devtou hodinou rann ped budovou soudu. Dneek je pro m vhra, ekl ped zahjenm jednn Babi mlad. Jeho otec expremir Andrej Babi u dve avizoval, e se ptenho len osobn nezastn, plnovanou absenci potvrdili i jeho advokti.

Vidl jste se s otcem? ptala se Babie mladho ped zahjenm len jedna novinka. V dnm ppad, odpovdl.

Akcie jsem nepodepsal, ale podepsal jsem njakou smlouvu, ekl na otzku, zda zopakuje, e pevod akci nepodepsal. Babi mlad tak uvedl, e je u soudu rozhodnut opakovat to, co kal posledn dva roky.

Udlal ze m blzna, udlal ze m tolik vc. Jak vidte, jsem v dobrm rozpoloen. Takto budu i ped soudcem. Jestli se panu Bartonkovi (jeden z advokt Andreje Babie, pozn. red.) poda vyvst m ze sn njakou blbost o psychiatrii, tak pro m je dneek vhra, protoe jsem tady a obhajuji se, ekl Babi mlad ped vstupem do soudn sn.

S diagnzou nesouhlasm, ekl Babi mlad

V deset hodin dopoledne zaala oekvan vpov Babie mladho v soudn sni. Soudce ott se ho v vodu ptal, zda zn obalovanou Janu Nagyovou. Vbec ji neznm, uvedl. ott se ho dle ptal, kde v letech 2007 a 2010 bydlel. Ve Spojench sttech. Studoval jsem tam na dopravnho pilota. Do eska jsem se vracel jen na Vnoce, uvedl Babi mlad.

Soudce se tak ptal, zda v, komu pat spolenost Agrofert. V novinch jsem etl, e to pevedl (otec) na nkoho jinho. Pesnou strukturu neznm, doplnil.

Babi mlad popsal ped soudem vztah svho otce k apmu hnzdu. V arelu m vyhrazenou celou budovu, kam obas jezd na vkend. Je to tam cel vyhrazen pro nj a jeho blzk, uvedl Babi mlad. Osobn jsem tam byl hodnkrt. Poprv m tam vzal otec, kdy to jet byla zcenina. Vzal m tam, protoe mi to chtl ukzat. kal, e to kupuje, doplnil.

Andrej Babi mlad soudu pedloil potvrzen od psychiatriky Damily Stehlkov, e je schopen vpovdi. V esku je to m oetujc lkaka, piznal.

Soudce se ho pak ptal, zda v, jakou m diagnzu. Znm ji, ale nesouhlasm s n. Je to schizofrenie, ekl Babi mlad po chvli mlen.

Akcie apho hnzda jsem nikdy neml v ruce

Andrej Babi ml.

Babiv syn je jedinm lenem expremirovy rodiny, kter se v kauze apho hnzda rozhodl vypovdat. U Babiovy manelky Moniky, jejho bratra Martina Herodese a expremirovy dcery z prvnho manelstv Bobekov musel ve stedu soud pout jejich strun vpovdi z ppravnho zen.

Babi junior pvodn v kauze dotanho podvodu rovn elil obvinn, stejn jako dal lenov expremirovy rodiny. Policie ale tato sthn zastavila s tm, e skutek nebyl trestnm inem.

Babi mlad se na policisty obrtil v lednu 2018 kvli sv cest na Krym. Policie vc provovala pro podezen ze zavleen a z omezovn osobn svobody, vc ale dvakrt odloili s odvodnnm, e nelo o trestn in ani pestupek.

Podle synovy verze ho na Krym odvezl manel lkaky Dity Protopopov, kter vypracovala posudek o jeho duevnm stavu a kter dve byla poradkyn jeho otce na ministerstvu financ.

Posudek Protopopov ml podle mdi pomoci Babiovu synovi vyhnout se ze zdravotnch dvod sthn v kauze ap hnzdo. Protopopov si stoj za tm, e stanovila sprvnou diagnzu.

Soudce ott Babiovi mladmu ukzal smlouvu o pevodu akci farmy ap hnzdo, kter ml bt spolumajitelem. To stoprocentn nen mj podpis. Nikdy jsem tu smlouvu nevidl. A na policii, ekl Babi mlad. O dotaci pro farmu se Babi mlad pr dozvdl a z mdi. Poprv jsem o tom slyel a z novin, kdy u byly pote, vysvtlil.

Babi mlad uvedl, e v sdle Agrofertu podepsal listinu, s jejm obsahem se neseznmil. Akcie apho hnzda ani jin spolenosti v ruce nikdy neml, odpovdl na dotaz soudce. Syn obalovanho pedsedy opozinho hnut ANO Andreje Babie tvrd, e otec na nj pevedl akcie apho hnzda bez jeho vdom a udlal si z nj blho kon.

Obaloba uvd, e expremir Babi zajistil na pelomu let 2007 a 2008 vyveden spolenosti Farma ap hnzdo ze svho holdingu Agrofert a prodej akci svm dtem a partnerce. Podle obaloby to udlal proto, aby farma zdnliv splovala podmnky pro zskn padestimilionov dotace pro mal a stedn podniky.

Babi junior uvedl, e njakou listinu podepsal rok i rok a pl po nvratu ze Spojench stt za ptomnosti finann editelky Agrofertu Petry Prochzkov. Nebyl si jist, zda u podpisu nebyla i jeho sestra Adriana Bobekov. Pan Prochzkov mi k tomu nic bliho neekla, vypovdl u praskho mstskho soudu.

Dodal, e tento zhruba dvacetistrnkov dokument neetl cel, protoe obsahoval mal psmena i finann vkazy. Podepsal nkolik list, pt nebo est. Na dotaz soudce doplnil, e nem pont, o jak typ smlouvy lo. O tom, e by ml bt akcionem apho hnzda, nevdl, ekl.

V obdob, kdy dolo k pevodu akci, byla v USA podle policie opakovan pouita platebn karta Babie mladho. Na dotaz sttnho zstupce, zda ji nkomu pjoval, odpovdl, e ani jednou. Zrove odmtl, e by nkomu tehdy udlil plnou moc ke svmu zastupovn. To by musel bt falen podpis, podotkl.

Soudce se Babie mladho dle ptal na vztah s jeho otcem. Do roku 2015 jsme mli normln vztah. A to, emu km normln, myslm to, e jsem byl zvykl na narcistick chovn svho otce. Ale j s tm neml problm. Od roku 2015 to u lo ale jen dol. V souasn dob nemme dn vztah. Nemm na nj ani slo, ekl Babi mlad.

Tvrzen obhajoby, e nemm rd svho otce, je nesmysl. Jsem pacifista, mm rd vechny. Nikdy jsem otci nechtl ublit, uvedl.

Obhjce Babie starho Michael Bartonk se ptal jeho syna na jeho dvj vyjden, e mu ohledn vztahu s otcem nkdo v posledn dob otevel oi. Oi mi oteveli lid na socilnch stch. Dolo mi, jak otec v roce 2017 (dajn nos na Krym, pozn. red.) znsilnil moje zkladn lidsk prva, uvedl Babi mlad. Pouil k tomu zamstnance s ruskm obanstvm a s kriminln histori a pinutil m odejt z eska, dodal.

Deset minut po jedenct hodin jeho svdectv po zhruba 70 minutch skonilo. Len bude opt pokraovat 26. z, soudce na tyi dny naplnoval vslech ady dalch svdk vetn Petry Prochzkov, finann editelky Agrofertu.

Mme dobrou pozici, ekl obhjce expremira

Obhjce Babie starho Eduard Bruna po konci len ocenil soudce otta, kter chce zadat posudek duevnho stavu Babie ml. O psychiatrick rovin se v souvislosti s panem Babiem mladm mluv neustle. J mm ale pochybnosti o jeho pravdomluvnosti. To mus posoudit psycholog, nikoliv psychiatr. Proto jsem rd, e si pan pedseda (soudce ott) vydal znaleck posudek. K jeho dosti o posouzen z oboru psychiatrie jsem proto pipojil dost o posudek ze strany psychologa, uvedl Babiv advokt Eduard Bruna.

Prvn tden soudu podle nj pro jeho klienta nedopadl patn. Kdy posoudte text obaloby, tak jsme tento tden mohli oekvat daleko hor vsledek. Nedopadlo to pln patn, zatm mme dobrou pozici, tvrdil Bruna.

Pt den soudu v kauze o dotaci na ap hnzdo ml ale jet ped plnovanou vpovd Babie mladho i svdk pekvapujc vod. Soudce Jan ott se toti vrtil ke tvrtenmu vroku ednice Evy Filipov. Ta a po sv vpovdi v soudn sni, pmo na chodb novince Denku N ekla, e Andrej Babi me bt rd, e jsem toho neekla jet vc.

Soudce ji proto pedvol znova. Pokud svdkov hodlaj podat tiskov konference na chodb, mus potat s tm, e budou znovu pedvolni, ekl soudce. lo tak o prvn neekan zvrat v ppadu.

Tahanice o Babiova syna

Syn expremira a fa hnut ANO Andrej Babi mlad zatkem tdne nejprve soudu sdlil, e se k vpovdi nedostav, protoe je ve vcarsku, kde dlouhodob ije. Soudce ott vak ve stedu oznmil, e Babi mlad sv stanovisko pehodnotil a k soudu v ptek osobn doraz.

Advokti expremira v reakci na oznmen pten asti Babie mladho soud podali, aby provedl znaleck posudek zdravotnho stavu Babiova syna a tud zhodnotil jeho zpsobilost vypovdat. Soudce vak dost zamtl jako nedvodnou.

V ptek tedy Babi mlad vypovdal o pravosti podpisu na smlouv k nabyt ty akci spolenosti Farma ap hnzdo. Babi mlad ji dve pi policejn vpovdi svj podpis zpochybnil a ekl, e jeho otec z nj udlal blho kon.

Na dost sttnho zstupce u v ter ped soudem vypovdal expert na psmoznalectv Ale ulk, kter ml pvod podpisu objasnit. K jednoznanm zvrm vak znalec nedospl, a to kvli nedostatku srovnvacch podpis Andreje Babie mladho z doby, kdy k podpisu smlouvy mlo dojt.

Andrej Babi u ve stedu uvedl, e se svdeck vpovdi syna nezastn, protoe by to na nj mohlo mt negativn vliv. Soudu pedal omluvenku. Dal lenov Babiovy rodiny, kte v kauze tak figurovali, mli vypovdat bhem stedenho jednn. Vyuili vak svho prva nevypovdat.

Podle obaloby Babi star v roce 2008 vytvoil podmnky, aby spolenost Farma ap hnzdo navenek splovala poadavky pro zskn evropsk dotace pro mal a stedn podniky. Podle sttnho zstupce si byl pitom vdom toho, e spolenost je propojen s firmami z jeho holdingu Agrofert.

spnou dost o padestimilionovou dotaci na stavbu kongresovho arelu pak v noru podala mstopedsedkyn pedstavenstva Farmy ap hnzdo Jana Nagyov.

Vyplacenm dotace vznikla podle obaloby Regionln rad regionu soudrnosti Stedn echy koda 50 milion korun, z eho 42,5 milionu bylo poskytnuto z Evropskho fondu regionlnho rozvoje a po 3,75 milionu korun pochzelo ze sttnho rozpotu a z rozpotu Stedoeskho kraje. ap hnzdo nyn vlastn spolenost Imoba z holdingu Agrofert, kter spornou dotaci v roce 2018 vrtila sttu. Babi vlastnil Agrofert do nora 2017, pot jej vloil do svenskch fond.

alobce podle dvjch informac navrhuje pro expremira tletou podmnku a penit trest deset milion korun, pro Nagyovou pak d stejn podmnn trest, zaplatit by mla pl milionu korun. Babi i Nagyov od zatku vinu odmtaj.

Latest news
Related news

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here