Omezen elektromobil, vroby i ad. Pln EU na eten dv expertm smysl

Na domcnosti zmr Evropsk unie zejm mit pli nebude, nebo ve vtin ppad nen technologicky mon je bhem piek ze st odpojovat. Nazen tak me dopadnout hlavn na vt celky, a to teba i ve sttnch podnicch i adech. Experti ale takov opaten povauj za pomrn smyslupln, nebo m jt o snahu minimalizovat vyuit plynovch elektrren.

Ceny elektiny jsou nyn taeny vzhru zejmna skrze ceny plynu, a proto dv snen spoteby ve pikch vt smysl, ne teba snen spoteby obecn. Ve pikch toti prv plynov elektrrny nejvce nabhaj. V porovnn s dalmi zdroji maj tendenci se pomrn rychle rozebhnout. Za krat asov sek to zvldnou snad jen ty peerpvac, ekl pro iDNES.cz hlavn ekonom skupiny Natland Petr Barto.

Experti zrove dodvaj, e proces povinnho omezen spoteby je i pomrn snadno technicky realizovateln. Relativn bezbolestn by mlo jt piky redukovat jen pouhm vhodnm zen spnn elektrickho vytpn. Ekonomika se tomu me podle odbornk i pomrn snadno pizpsobit

V prmyslu pichz v vahu posun zatku pracovnch smn, ve kolch pak teba pozdj potek vuky. V ppad zemnch celk pak me jt teba o redukci veejnho osvtlen, vyjmenoval zpsoby pro iDNES.cz akademik Lubomr Lzal z VUT.

Prbh spoteby elektiny ve dnech ronho maxima – obrzek zvtte kliknutm

Odbornci se shoduj, e snen zaten cel soustavy je mon nap tm vemi sektory. Pomrn omezen monosti jsou akort v doprav, kde by se ale mohly dotknout elektromobilm. Kritick infrastruktura, jako teba nemocnice, by ale z psobnosti nvrhu mla bt vyjmuta.

Opaten by se mla tkat vech sektor. Dominantn podl na snen dennch maxim zaten by mla mt vrobn sfra, prmysl, ale i rozshlej provozy slueb. Naopak velmi mal potencil je v zen technologick spoteby, jej diagram zaten je zvisl na prbhu vroby, mysl si Michal Macenauer, kter je editelem strategie EG Brno.

Evropsk komise se ve svch krocch chce orientovat na denn piky. Data Energetickho regulanho adu ukazuj, e nejvt poptvka po elektrick energii byla bhem posledn zimy hlavn mezi estou a osmou hodinou veern. Na tuto dobu by tak mohly regulace spoteby hlavn mit.

Losk odbry ale mohla do velk mry ovlivnit pandemie nemoci covid-19 a letos tedy me bt situace odlin. Podle odbornk zrove zle i na cel ad jinch faktor.

pikami rozumme nedostatek elektiny v sti, kter me vzniknout v zsad dvojm zpsobem, zvenm odbrem elektiny, nebo poklesem jej vroby. asy piek mohou bt rzn podle aktuln situace v rozvodn sti. Krom bnho cyklu pracovnho dne, tdne a ronho obdob bhem roku mohou vstupovat do hry i faktory jako poas a nestabiln dodvka elektiny z obnovitelnch zdroj, jej podl na celkovm objemu vroby elektiny stle roste, dodal pro iDNES.cz za spolenost Centropol Energy Ji Matouek.

Latest news
Related news

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here