Nezajm m, jestli fotil chlap nebo ensk. Jde o kvalitu, uvd teoretika

Ve svt se vrazn zasadila o propagaci eskoslovensk fotografick tvorby. Ped revoluc vedla magazn Revue Fotografie, po n psobila teba jako fredaktorka msnku eskoslovensk fotografie a zaloila sout Czech Press Photo.

V beznu Daniela Mrzkov oslavila vznamn ivotn jubileum. Byly to prvn narozeniny, kter jsem opravdu neslavila. Nakonec ale dopadly skvle, protoe jsem utekla na Tenerife, smje se a dodv: Te na podzim m ale oslava pece jen nemine. Kamardi z porot World Press Photo pipravuj pro mne a Boba Pledge z Contact Press Images njak pekvapen v Budapeti. Jsme toti s Bobem na rok, msc, den a tm hodinu stejn sta.

Loni vyla jej kniha Pbhy slavnch fotografi: Skryt tv historie, ve kterch vyprv historii ikonickch snmk. Na rozhovor jsme se setkaly na Smchovsk nplavce, kde mou pvodn objednvku rychle nahradil aperitiv: Ale no tak, pece tu nebudete sedt o aji.

Vis vm doma fotografie na zdech?
Ano, mm jich tam celkem dost.

Jak jsou?
Nikdy bych si nevela na ze fotky, kterm se cel ivot pevn vnuju. Tedy ty, kter zobrazuj bolesti tohoto svta. To bych pak asi nespala. Vis tam teba fotografie pana Sudka, Jana Saudka, ze zahrani teba Yousufa Karshe, Arnolda Newmana, Ansela Adamse, nebo Miro volka

Poizovala jste si je sama?
Jsou to drky. Ale mnou vybran.

V posledn dob lid m dl vce investuj do umn, pmo do fotografie ale tolik ne. m to je?
Moc tomu nerozumm, ale ekla bych, e je to mnohem lep ne ped lety. Ve svt jsou pitom vintage printy, tedy originln fotografie, dobov autorsk kopie, neuviteln cenn. Obzvl᚝ od velkch jmen. U ns se to bohuel prozatm nerozjelo tak, jak by asi lovk ekal vzhledem k mstn fotografick tradici.

Co kte na to, kdy si lid kupuj fotky teba v nbytkovch domech Ikea?
Vte co? Pro ne. Kdy je to dobr obraz Ale j sama bych vdycky dala pednost vintage printu. Mon je to snobrna? Nevm. Snad ne. Prost, a si kad pod to, co si me dovolit.

Z ikonickch fotografi, kter jste loni vybrala do va knihy, jakou byste chtla mt doma?
J adu z nich u mm. Ale povsit bych si asi jet chtla, i kdy je hodn smutn, Koujc matku od Dorothey Langeov. Je to vjev z tictch let z USA, ze strastiplnho obdob svtov hospodsk krize: dvaaticetilet matka se svmi esti dtmi putuje starou rozviklanou fordkou krajinou a zoufale hled prci, aby je uivila. Pespv v tborech bezzemk, a prv tam vznikl ikonick snmek novodob madony, kter je jednm z nejpublikovanjch snmk lidskho sil o peit.

… je-li nkdo povolnm reportr, tak m za kol podvat svdectv. A to i o drastickch udlostech. Je-li to svdectv podno profesionln, divk pozn, e autor toho obrazu souct. e m empatii a nejde, teba ze senzacechtivosti, na doraz.

Daniela Mrzkov

D se njak zobecnit charakter fotografi, kter vs zasahuj?
Mus bt obsahov siln a esteticky psobiv…

To je ale asi celkem individuln, ne?
Myslm, e ne. Vte, pouh krsa je pro fotografii jako mdium trochu nudn. Obsah je dleit. Ale mus bt tlumoen obrazov kvalitn formou. Obsah bez formy je mlo a sama forma je nuda.

Pibv i ubv takovch fotek?
V posledn dob, pedevm dky socilnm mdim, bohuel dostvaj slovo velmi amatrsk, diletantsk fotografie. Je to koda. Teba z vlky na Ukrajin jsem do tto chvle (rozhovor vznikal na konci kvtna, pozn. red.) nevidla jedinou fotku, kter by m obsahov i obrazov opravdu zaujala. Ale samozejm je mon, e mi nco uniklo.

Drastick jsou ale dost.
Ano, ale drastinost nesta. Mus bt podan tak, aby vs zashla i nm jinm. Citov a nejen tou hrzou. Uvidme za rok ve svtov souti. Jsem zvdav, jestli se tam objev opravdu velk fotografie, kter by se stala symbolem vlky na Ukrajin. Obrazovou ikonou, kter se ulo hluboko do lidsk kolektivn pamti a vyvstane ped oima kdykoliv se toto tma zmn.

Ospravedluje vlka vyobrazovn brutlnho nsil a drastickch moment? Kdy u je vhodn objektiv sklopit?
Mluvila jsem s adou svtovch fotograf, etla spoustu pojednn a jsem pesvdena, e je-li nkdo povolnm reportr, tak m za kol podvat svdectv. A to i o drastickch udlostech. Je-li to svdectv podno profesionln, divk pozn, e autor toho obrazu souct. e m empatii a nejde, teba ze senzacechtivosti, na doraz.

Leton VTZ HLAVN CENY WPP A REGIONU SEVERN A STEDN AMERIKA: Amber Bracken, for The New York Times;

erven aty poven na kch podl silnice pipomnaj indinsk dti, kter zemely v rezidenn kole kanadskho msta Kamloops v Britsk Kolumbii. Prv zde toti sdlila instituce vytvoen k asimilaci domorodch dt.

Co kte na to, e letos se v rmci World Press Photo rozdvaly ocenn podle teritori?
Nelb se mi to. Myslm, e to nen spravedliv. Kdysi, kdy jsem vedla msnk eskoslovensk fotografie, byla jsem obas osoovna z toho, e nepublikuji esk a slovensk materily v pomru padest na padest … Takov pstup je ale pece nesmysln! Hlavn roli tu mus hrt kvalita!

Take nesouhlaste teba ani s kvtami na rovn zastoupen mu a en v podobnch soutch?
Samozejm! Mn vbec nezajm, zda je ta kter prce od chlapa nebo ensk. M zajm vsledek. Kvalita. Vdycky A je autorem klidn dt!

Jak byste laika nauila rozeznat fotografii hodnotnou od bezvznamn?
Jakmile vs citov zashne, to je jednoduch. patn fotka od tak zvanho cvaklisty prost nezashne.

Kolik takovch cvaklist se pohybuje v esk fotournalistice?
No, jsou tam… A bohuel si za to mohou redakce samy. Nemly by dvat prchod prmru i podprmru. Nemly by publikovat snmky jen pro funkci, aby tam byly. Bohuel dnes se moc nehled na to, jestli je nkde obrazov redaktor, kter hj vizul periodika. Pmo m roziluje, jak se za kadou cenu musej ke vem textm dvat nicnekajc ilustran fotografie. Pro? Kdy nemm skvl obraz, tak a je to bez nj!

Take toto nastaven fotografii podle vs degraduje?
Fotografie je od svho potku zvltn mdium. Svbytn. Zachz s nm, s m ostatn vrazov prostedky nezachzej. S prvkem reality. Se zastavenm okamikem. Kdy se podvte na ikonick fotografie, teba v m posledn knize, tak zjistte, jak v nich prvek reality hraje podstatnou roli roli oitho svdka. V okamiku, kdy je ale prv realita apriori znevaovna, co se dnes vlivem postproduknch digitlnch hrtek dje na kadm kroku, tak je znevaovno i samo fotografick mdium. Fotografie donedvna slouila a myslm, e by dl v naem vlastnm zjmu mla slouit jako pam a svdectv. Jej vrohodnost byla tm, na em si dve zakldala. Tomu u tak dnes nen.

Vnmte nco pozitivnho na tom, e je fotografie dostupn pln vem? e me bt jejm autorem kad?
Na jednu stranu je to bjen, skvl nstroj poznn, tvorby i zbavy opravdu pro kadho, ale pokud princip zbavy pevld a dostv se i do velkch mdi, tak to v podku nen. I v tragickch chvlch si nkte dokou udlat selfko, a s tm opravdu nesouhlasm.

Stala se tud fotka tak trochu prostedkem vlastnho ega?
Ano, nstrojem sebeprezentace. Bohuel asto nezdrav a chorobn.

Jak jste vy sama fotograf?
I kdy jsem vdycky njak ten fotoapart mla, v ivot jsem se za fotografku nepovaovala. M od zatku sp bavilo pracovat s fotografi – skldat snmky do vznamovch celk, pbh, vyprvt jimi…

Art Sasse: Narozeninov

Kdy jste byla na sti v denku Times v edestch letech, nauila jste se tam pr to nejzsadnj pro vai profesi. Co to bylo?
Mla jsem tst, e jsem byla v bezprostednm styku s hlavnm obrazovm editorem Normanem Hallem. Ml nesmrn cit pro dobrou fotografii. Sledovala jsem ho pi vbru fotek, pi jejich skladb na strany a dvoustrany, hodn jsme si povdali, on si m pak rzn zkouel, skvl kola.

Jak je v ppad fotografie vztah teoretik, akademik a lid z praxe?
Myslm, e je nejv dleit, aby ti, kte u a teoretizuj, proli podnou prax. A ne, aby li po promoci hned pednet. Netk se to jen fotografie, ale prakticky vech obor. Bez toho, abych prola prax pece nemohu bt dobrm teoretikem ani uitelem, protoe nevm, jak to ve skutenosti funguje…

Vybavte si prvn fotografii, kterou jste kdy spatila?
Urit to byla njak rodinn fotka Mimochodem rodinn alba jsou naprosto kouzeln vc.

A zakldte je stle?
Samozejm, a jsem pyn, e je mme u nkdy od mho praddeka. Na tom si lovk nejlpe uvdom, e fotografie je hlavn pam, jak u jsem zmnila. Pam rodiny, nroda, svta… Vidt na vlastn oi lidi, kraje, udlosti, a to i ty dvno minul – to je vzruujc magie!

Latest news
Related news