Na akcch politik bt musme, k policejn odbor. Chybou byla kiltovka

Podle Tome Machovie, pedsedy Nezvislho odborovho svazu Policie esk republiky, je bn, aby se policist v civilu na podobn akci nachzeli. Je to v podstat standardn. Vtinou tam mte jednak uniformovan policisty na udrovn veejnho podku, jednak policisty v civilu na skryt pozorovn. Potebujete nkoho, kdo se infiltruje a lid o nm nebudou vdt, popsal.

Konkrtn zsah hodnotit nechce, informace m toti jen zprostedkovan a nezn tak detaily. J sm sloum tiadvacet let a vm, e tyto zkroky jsou velmi nron, k vak.

U politickch akc i velkch mtink podle nj policie vdy vyhodnocuje, zda me bt akce rizikov. Podle toho uruje, jak prostedky vyuije. Pedpokldm, e mtinky pana Babie jsou vyhodnoceny jako rizikov vdy. Je tam tedy pedpoklad, e se nco me stt, vysvtluje.

Zkrok na Babiov mtinku znechutil fa policie. Rakuan chpe zden lid

Zda policist na mst mli i nemli zasahovat, nechce hodnotit. Ale pedpokldm, e policista je dostaten vycvien a v, kdy m zashnout a v jakm rozsahu, dopluje.

Bval policejn prezident a souasn hejtman Krlovhradeckho kraje Martin ervek naopak mn, e ji v ppad organizace jde o selhn policie.

Nechpu, jak je mon, e policie jedn tak neprofesionlnm zpsobem, jako tomu bylo vera v jinch echch – vystupovn policist v civilu, kte navc dky kiltovce na hlav zavdvaj dvod se domnvat, e pat k poadateli. Zejmna kdy podobn akce u probhly na mnoha mstech jinde a m bt na podobn setkn pipravena, uvedl.

Vypad to navc podle nj, e v nkterch okamicch policie nejednala takticky a dle postup, kter m mt zvldnut pro pedchzen takovmu vyhrocen situace a pro klidn een i daleko zavenjch protest. Zbyten zakleknut pravdpodobn opodn reaguje na jin pestupky na mst, kter pedchzej incidentu, dodal. Pesto mn, e soudit bude na mst a po dnm proeten.

Podobn se k cel vci stav i bval policejn prezident Tom Tuh. Konkrtn incident podle svch slov hodnotit nebude, nezn toti jeho okolnosti. Vm tomu, e policie m dnes njak standardy. e policist jsou dostaten pouen, aby vdli, kdy mohou zakroit, ekl. Poukzal na to, e policist na obdobn akci dostanou pedem instrukce od velitele celho zsahu, kter je pou, jak postupovat s vdomm toho, e jde o hromadn mtink.

Policie by podle nj mla na obdobn akci zashnout a tehdy, kdy dochz k protiprvnmu jednn a nkdo je proto k zsahu vyzve. Do t doby je povinnost zajistit veejn podek na poadateli.

Kdy vak nkdo policii k zsahu vyzve, mus konat a situaci vyhodnotit. S tm jsou spojena negativa, e sbor nkdo konfrontuje, pro tam vbec jde, kdy je to politick akce. Bohuel, policie tam bt mus. Nen to pjemn, osobn si myslm, e to nen innost, kter policii dominuje. Na druhou stranu tam k incidentm a fyzickm napadnm dochz, a to je teba reflektovat, ekl.

Olomouck policista Ji Kubk na Twitteru uvedl, e ast policist na akci je na mst. Jde o podkov opaten, ast policist v civilu k aktivnm zkrokm je hloupost, za kterou je odpovdn velitel opaten a mus za to nst odpovdnost, mn vak.

Celou vc oznail za exces. Upozornil na fotografii jednoho z policist, kter na sob ml kiltovku s Babiovm mottem Siln esko. Ten se tm podle nj pihlsil ve slub k politickmu postoji, za co by ml bt potrestn.

Rozhodovn v rmci sekund

K cel vci se ji vyjdil policejn prezident Martin Vondrek. Informacemi zveejnnmi v souvislosti se zkrokem v Borovanech jsem naprosto znechucen. Celou vc proto pedm k proeten Generln inspekci bezpenostnch sbor, uvedl.

Podle Machovie Vondrek v, e policie by mla vystupovat v co nejlepm svtle. Myslm, e veobecn to vnm tak, e kdy by policista podle spolenosti zasahoval neadekvtn, me to zpsobit nechu vi bezpenostnmu sboru. Jak ale znm policejnho prezidenta, stejn si pok na vsledky vyetovn kontrolnmi orgny, ekl.

Kdy obytk rozdl msto. Jak vypad kampa s pskotem a potykami

Souasn dn a kritika ze strany veden policie podle nj me obecn vst k vt opatrnosti ze strany zasahujcch policist a dkladnjmu vyhodnocovn konkrtnch situac na tak sledovanch akcch, jako jsou Babiovy mtinky.

Kdy jste ale na mst, muste se v dan situaci rozhodnout v rmci sekund. Nevte, zda ten lovk nem nco pod bundou, nikdo nechce eit, e nkdo vythne zbra a zane kolem sebe stlet, dodal.

Ministr vnitra Vt Rakuan cel zsah komentoval s tm, e rozhoen a zden veejnosti sdl. Jsem rd, e policie sty policejnho prezidenta zkrok jednoznan odsoudila a bude ho eit. A policie zsah proet, osobn se seznmm se zvry. Policie mus zajiovat podek a bezpe pimenmi prostedky, s rozvahou a pedevm nestrann a pedvdateln. Nesm budit dojem, e funguje jako ochranka jakhokoliv jednotlivce nebo individulnho zjmu, uvedl.

Latest news
Related news

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here