Mme dluh vi sexulnm meninm, k f nov proevropsk strany Hanka

Jak je podle vs zsadn problm v esk republice, kter podle vs politici opomjej?
Myslm, e jsou dva. Uprosted klimatick krize vytvme polovinu elektiny pod z uhl a druh problm je, e si zadlvme na dal problm do budoucnosti tm, e mme piblin 700 tisc lid v exekucch. A to se dotk sekundrn dvou milion lid. My jsme v podstat dokzali exekucemi zashnout dvacet procent cel populace. To jsou rodiny, kter ij v chudob. Dti, kter chod do koly, nemaj tak siln sociln zzem, to znamen, e se nedokou tak dobe vzdlvat, nedokou se teba tolik soustedit na to, co se v t kole u. A tohle je velk sociln a ekonomick problm, protoe nedokeme velk sti populaci zajistit pstup ke kvalitnmu vzdln.

Co se s tm d dlat?
Nstroje jako milostiv lto funguj. Je teba pracovat na omezen exekutor. Exekutoi teba, aby nebyly exekuce zastaven, poslaj obas korunu jako spltku za toho postienho, nebo postienou. Dal vc je inkluze. Jsou zem, kter se inkluzi vnuj a mnohem vce energie vnuj primrn prevenci, to znamen, e u na pedkoln rovni hledaj dti, kter by mohly potebovat pomoc, podporu. Dti v systmech, kter tak funguj, u ve druh td nemaj tak velk problm, aby se zalenily. Jejich vzdlvac proces se normalizuje, zatmco tady v esku pak ty dti na druhm stupni maj poruchy chovn.

Adam Hanka

Je software developer, m magistersk vzdln z nmeck Universitt des Saarlandes. lenem tmu Volt Evropa je od bezna 2019, je spolupedseda Volt esko, kter byla zaregistrovna v ervnu 2022. Je mu 33 let.

Kdy zainvestujete do inkluze, do sociln psychologickch pracovnk, do psycholog, kte budou tm dtem pomhat, do asistent, nebo teba do toho, e ty dti dostanou rno sndani, tak dokeme velmi zlepit vsledky toho vzdlvn. Nevm, jak to mte vy, nebo vai teni, ale j kdy mm hlad, tak se na nic soustedit nedoku. A kdy pijde dt do koly s tm, e nedostalo sndani, tak se na tu kolu nesousted. A my tak promrhvme jejich talent a potencil.

Momentln diskriminujeme st populace

Pt tden zan v hlavnm mst pravideln kadoron akce Prague Pride. Vae nov strana se ji hodl astnit a podporujete, aby bylo schvleno manelstv osob stejnho pohlav. Nejsme ale pi pohledu na sloen Snmovny sp bl tomu, e by potebn poet hlas mohla zskat prava Listiny zkladnch prv a svobod se zakotvenm manelstv jen jako svazku mue a eny?
My mme vi LGBTQI komunit dluh. Tch poslanc, kte podepsali ten nvrh, je 54, co je nco pes tvrtinu Poslaneck snmovny. To zdaleka nen vtina, kter by dokzala prohlasovat zmnu stavy. Pevn vm, e ne, a mon prv proto je dleit, aby se Prague Pride astnilo co nejvc lid, aby tam bylo vidt, e svazky stejnopohlavnch pr maj mezi eskou veejnost velkou podporu a abychom dluh vi LGBTQI komunit zaali splcet.

Aby ji li podpoit i lid, kte k t komunit nepat?
Jist, samozejm. To je otzka ns vech, protoe momentln diskriminujeme st populace. A to je prost patn.

Hodlte edn zavst tet, neurit pohlav. Kad dt na svt se narod bu jako chlapec nebo jako dve. K emu by podle vs takov zmna, e by bylo uznno neurit pohlav, byla pesn dobr?
Pro mnoho lid je otzka identity to, e se neidentifikuj ani stoprocentn jako mu, ani stoprocentn jako ena. Pokud jde o tet pohlav, nejde o to, e budeme zavdt nebo vymlet, jak m to pohlav vypadat. Jde o to, e jenom chceme, aby se osoby, kter se neidentifikuj ani jako mu, ani jako ena, mohly takto neidentifikovat i ped sttem. To znamen, aby v obance a v edn komunikaci mohli mt x msto mu nebo ena. Aby je stt nenutil rozhodnout se v binrn volb, kter pro n nen pijateln.

A osoba neuritho pohlav by tak podle vs mohla uzavt manelstv s muem, enou nebo s jinou osobou neuritho pohlav?
Samozejm. Prosazujeme, aby jakkoli dv osoby, kter jsou k tomu prvn zpsobil, mohly uzavt manelstv.

Jak se dvte na to, kdy mezi enami startuj ve sportovnch soutch mui, kte podstoupili zmnu pohlav? Nemaj i po takov zmn vhodu oproti enm dky tomu, s jakou celkovou strukturou tla se narodili?
Na toto nemm pln nzor. Pro m je to otzka sportovnch svaz.

Euro co nejdve. Snad do pti let

Nov strana Volt esko, kterou vedete, chce, aby se v esku co nejrychleji platilo eurem msto esk koruny. Kdy to podle vs m bt mon?
esk republika jet ped relativn krtkou dobou plnila maastrichtsk kritria. Momentln je nepln, take chceme, aby vlda zaala plnit sv programov prohlen, abychom vstoupili do systmu ERM II a potom abychom euro pijali v nejblim monm termnu, jakmile zaneme maastrichtsk kritria naplovat.

Realisticky byste to odhadl na horizont kolika let?
J doufm, e teba pti.

Nadenm pro euro neplanou souasn nejsilnj vldn strana ODS, ani nejsilnj opozin hnut ANO. Jak chcete lidi pesvdit, e by euro msto koruny bylo vhodnj, kdy dv nejpopulrnj uskupen v tto zemi tomu nejsou nijak zvl᚝ naklonna?
Tady funguj dva argumenty. Tm, e nemme rdi euro, si podkopvme vlastn ekonomiku a podkopvme tm i spory obyvatel, protoe bt v eurozn je vhodn. A zrove je to soust integrace. Proto jsme zaloili Volt, e chceme prosazovat vce evropsk integrace, chceme ji federalizovat a chceme spoluobany nap Evropou pesvdovat, e federln Evropa je jedin monost, kterou mme, aby nejen esk republika, ale i Evropa prosperovaly.

Jste o poteb eura pesvden, i kdy Evropa v posledn dob chvlemi ukazuje, jak je nejednotn?
Nemyslm si, e Evropa ukazuje, e je nejednotn.

Evropu te vydr jedna zem

A co v pstupu k Ukrajin a vi Rusku?
Evropa by byla mnohem jednotnj, kdybychom zruili prvo veta pro hlasovn v rad, protoe Evropa se momentln nech vydrat jednou zem, kter m jin nzor. Tady se konkrtn meme bavit o Maarsku. Jinak Evropa je v pstupu k Ukrajin jednotnj, ne jsme si dokzali pedstavit.

Myslte tm teba to, e francouzsk prezident Emmanuel Macron ekl v rozhovoru pro The Guardian, e Rusko by nemlo bt na Ukrajin poneno, kdy Maarsko blokuje pijet ostejch sankc a kdy nkter zem zajm vc plyn ne to, e agresivn zem v Evrop vede vlku proti svmu sousedovi?
To jsou pesn ty partikulrn zjmy v Evrop, kter brn tomu, aby Evropa fungovala pohromad. Prv proto my jako Volt jsme celoevropsk politick strana. Chceme, aby Evropa fungovala jako flexibilnj kontinent, aby se stvala vt a vt velmoc a dokzala mluvit jednm jazykem navenek. Aby si vytvela jednu zahranin politiku, aby se dokzala vc integrovat a stvala se vc a vc federac.

Navrhujete zruit prvo veta jedn lensk zem Evropsk unie, aby nemohla bt EU vydrna jednou nebo dvma lenskmi zemmi. Myslte, e prv takov zmna by pro zemi jako je esk republika byla skuten vhodn? Nemohlo by se to obrtit proti nm?
J myslm, e jsme nebyli tyi roky pehlasovni. To znamen – ano, je to pro ns vhodn.

Zruili byste prvo veta v EU pln, nebo by v nkterch ppadech mohla zstat poteba jednomyslnosti v rozhodovn?
Podle m je jen jedin ppad, kdy je teba jednomyslnosti v rozhodovn, a to je pijmn novch len.

Pokud by se ukzalo, e njak zem funguje v unii jako trojsk k zjm neptele, mly by j ostatn zem z Unie vyprovodit?
Vyprovodit ne. Evropsk unie je prostor, kde chceme sdlet spolen hodnoty, spolenou politiku, chceme. aby navenek mluvila jednm hlasem, ale rozhodn nem smysl tu zemi vypoklonkovvat. Ale EU m nstroje, aby s takovou zem pracovala a aby podpoila demokracii v takov zemi, co je podle m dleitj, ne aby se takov zem zbavovala.

Tvrdte, e potebujeme celoevropskou stranu, abychom mohli lpe elit vzvm, kter pin jednadvact stolet, a u je to klimatick krize i migrace. V jak velkou podporu esk veejnosti si s tmto konceptem doufte?
To prv te zjiujeme. Jsme prvn strana tohoto charakteru v cel Evrop. Kolegov v zahrani u kandidovali v mnoha volbch od lokln rovn a po nrodn. Mme dva poslance v Bulharsku, dva v Nizozemsku, mme i jednoho europoslance za Nmecko. Take evidentn podpora pro to existuje. Sjednocen, siln fungujc Evropa potebuje celoevropsk politick strany, abychom dokzali spolen eit vzvy 21. stolet jako klimatickou krizi, jako transformaci na bezuhlkovou ekonomiku, jako spolenou obranu, Moje pedstava je takov, e dokeme postavit jednu energetickou soustavu nap Evropou, abychom dokzali vykrt vpadky obnovitelnch zdroj z jedn zem produkc energie v jin zemi. A potebujeme spolenou evropskou armdu, kter by to mla brnit.

Bez evropsk armdy se nehneme z msta

Jak by mohly evropsk zem budovat spolenou armdu, kdy se te zcela jinak se k napaden Ukrajiny Putinovm Ruskem stav pobaltsk stty, Polsko a esko a na druh stran zcela jinak Maarsko?
Budovn celoevropsk armdy je nezbytnost a mus bt pod demokratickou kontrolou Evropskho parlamentu. Bez toho se nehneme z msta.

M Zpad dl Ukrajin poslat zbran, aby se mohla brnit rusk agresi?
Ano.

Mluvte o jedn energetick sti nap Evropou. Rakousko dlouhodob formuluje vhrady vi vyuvn jadern energetice v sousedn esk republice. Jak vidte tento spor vy?
My mme leny v 31 zemch, vetn Rakouska, a my tyto diskuse vedeme. Museli jsme to vyeit a je to soust naeho celoevropskho programu, e zatm jadernou energetiku povaujeme za nezbytn zdroj energie, abychom dokzali eit klimatickou krizi.

Uznali to i vai kolegov z Rakouska?
Ano. A to je pesn ta nastupujc generace, kter je pragmatitj, kter je mnohem mn zaten nrodnmi sentimenty. A uznali to i nai kolegov z Nmecka, kte se na zatku bli, e to pro n bude ve volbch pt.

Mme zakzan pijmat dary od firem

Jak mte zajitn financovn?
Celoevropsk Volt je financovn z pspvk drc, fyzickch osob. Mme zakzan financovn od firem, prvnickch osob. V esk republice zatm nemme tak vysok nklady. Nco financujeme ze svch zdroj, zanme fundraisingovou kampa

Na zkouku budete kandidovat ji letos na podzim v komunlnch volbch v Praze, ale sv sil podle m smujete hlavn k volbm do Evropskho parlamentu. Mete to potvrdit?
Smujeme nae sil ke kadm volbm, kter jsou po cest. Volt by chtl mt v Evropskm parlamentu vlastn frakci.To znamen, e musme bt spn alespo v sedmi zemch v Evrop.

Latest news
Related news