eky jsou vce finann nezvisl ne Amerianky, ukzal przkum

Necel polovina Amerianek by se ze svch spor dokzalo bez partnera uivit pouze msc nebo mn. Poet eskch en, kter jsou na svm partnerovi obdobn zvisl, je pitom o vce ne polovinu ni (22,5 procenta).

Chcete bt finann nezvisl? Najdte si dobe placenou prci na pracovnm portlu jobDNES.cz.

Przkum ukazuje relativn nezvislost eskch en v porovnn s Ameriankami. To trochu stoj v kontrastu s vnmnm Ameriky jako zem pro eny liberlnj. Ukazuje se, e to nen pln pravda, a esk eny, co se finannho zajitn tk, maj vt volnost. To ostatn meme pozorovat i v jinch oblastech, komentuje Eva Hlavsov, spoluzakladatelka spolenosti Fondee.

eky jsou ohledn financ tajnstkky

Pestoe tetina dotzanch Amerianek uvedla, e by radji zveejnila historii svho internetovho prohlee, ne mluvila o osobnch financch, 44 procent z nich se o financch pravideln bav s ostatnmi lidmi, kdeto v ppad eskch en se jedn pouze o pt procent. Akoliv jsou tedy Amerianky v porovnn s ekami vce finann zvisl na svch partnerech, ohledn financ jsou mnohem sdlnj.

Z vsledk przkumu si lze domyslet, e tyto dva jevy jsou spolu spjat. Zda je ena finann zvisl na svm partnerovi, do jist mry souvis s tm, jak asto s nm nebo s jinmi lidmi o financch hovo. eny, kter maj potebnou finann rezervu, a jsou tak mn zvisl na svm partnerovi, si sv finance o nco vce ste, vysvtluje Hlavsov.

Nedostatky v dchodovm spoen

V em se nicmn americkm enm v porovnn s ekami da lpe, je spoen na dchod. Na to podle przkumu kladou o nco vy draz. Zatmco 38 procent americkch en uvedlo, e je spokojeno se svm pstupem k dchodovmu spoen, v ppad eskch en to bylo pouhch patnct procent. V obou ppadech je slo pomrn nzk, co ale nemus bt vnmno jen jako nedostatek snahy.

Krom rozdlu ve spokojenosti s ohledem na dchodov spoen taky vidme, e ob sla jsou nzk. To ale nemus znait jen to, e eny zkrtka dostaten nespo, ale poukazuje to tak na nedostatky v dchodovm spoen jako takovm. To dnes u zdaleka nedosahuje vnos, kter dvaj z finannho hlediska smysl, mysl si Hlavsov.

V zahrani i u ns proto pozorujeme trend, kdy lid odchzej od tradinho spoen k alternativm s potenciln vymi vnosy jako jsou napklad investice do akci i ETF. Proto i my chceme v tomto smru it osvtu a zpstupnit lidem smyslupln investovn, dodv.

Latest news
Related news