Byl jsem blzko smrti. Lid plakali a kieli, aluje agenturu Frontex syrsk uprchlk

Dvaadvacetilet Alaa Hamoud pochz ze Srie a myslel si, e mu v ecku zane nov ivot. Kdy ve dvancti letech prchal z rodnho Damaku do Libanonu a pot do Turecka, doufal, e se jednoho dne dostane do Nmecka znovu se setk se svm otcem.

V dubnu roku 2020 pistl krtce po rozbesku na eckm ostrov Samos. Se spolucestujcmi se od moe plahoil po strm poben cest a hledal eckou policii, kterou chtl podat o azyl. To ale podle plnu nedopadlo. eck policie ho spolen s dalmi 21 uprchlky vrtila na beh a posadila do oranovch nafukovacch lun bez motoru a naviganho zazen. luny odthla na ir Egejsk moe a nechala vlastnmu osudu.

Mj mozek pestal fungovat. Nevdli jsme, co mme dlat. Ocitli jsme se uprosted moe a vude ns obklopovala voda. Lid na voru zaali plakat. Vichni se rozplakali, vzpomn Hamoud na sv spolucestujc, mezi nimi byla i dvanctilet dvka a dva sta mui. Bylo to tak smutn a beznadjn.

Na moi uprchlci strvili asi sedmnct hodin bez vody, jdla a nadje na zchranu. Bhem poslednch hodin se vor po proudu zaal vracet smrem k eckmu ostrovu, co zaznamenal policista na sktru. Pibhl ke lunu a zaal ve vod tvoit vlny, kter mly smr lunu otoit zptky do moe. Lid byli velmi vyden, nkte z ns plakali, nkte kieli, vzpomn Syan. Nakonec je zachrnila tureck poben str.

Na vin je Frontex

Nyn, o vce ne dva roky pozdji, stle v nejistot v Turecku, aluje mlad Syan evropskou agenturu pro pohranin a poben str Frontex, kter se podle nj na operaci podlela. Za etn dajn poruen, vetn prva na ivot a prva dat o azyl, prvnk Omer Shatz pro Hamoudho d 500 tisc eur odkodnho, tedy asi 12,5 milionu korun.

Hamoud tvrd, e bhem dne plavby na obloze zahldnul erven svtlo a slyel vzdlen letadlo. Podle vyetovn vedenho organizac Bellingcat soukrom sledovac letadlo pracujc pro Frontex dvakrt peletlo nad adateli o azyl, kte zstali uneni moem.

Po letech boj s nrodnmi vldami u soudu se prvnk domnv, e nejlep zpsob, jak zmnit evropskou migran politiku, je zamit se na agenturu ovldanou EU. Spolenm vlknem je Frontex: politika pichz z Bruselu, ne z ma, ne z Atn, k prvnk.

Frontex se stal evropskou odpovd na kontrolu hranic pot, co v roce 2015 pila migran krize s 1,26 miliony adateli o azyl. S rozpotem 754 milion eur na rok 2022 je tato organizace nejvce dotovanou agenturou EU. Je to tak prvn a jedin uniformovan sluba unie, jej pslunci mohou nosit run zbran. Frontex vak provzej obvinn ze spoluast na neleglnch pesunech.

Poben str je profesionln, tvrd ekov

eck ministerstvo zahraninch vc obvinn z nedodrovn zkladnch prv trvale odmt. Ministerstvo uvedlo, e pslunci eck poben stre po cel msce maximalizovali sv sil, pracovali nepetrit, efektivn, s vysokm smyslem pro odpovdnost, dokonalou profesionalitou, vlastenectvm a tak s respektem k ivotu a lidskm prvm kadho lovka.

Ministerstvo odmtlo vechna tvrzen v Hamoudho ppadu jako tendenn obvinn z dajnho nezkonnho jednn a dodalo, e operan praxe eckch orgn nikdy nezahrnovala takovto zmiovan akce.

Agentura Frontex uvedla, e se nebude vyjadovat k probhajcmu ppadu. Dodala, e zkladn prva, vetn dodrovn zsady nenavracen, jsou jdrem vech innost agentury a ke vem zprvm o dajnm poruovn zkladnch prv agentura pistupuje vn a vnuje se jim.

Zatmco Hamoudho ppad postupuje, jeho budoucnost zstv nejist. Pestoe stle douf, e se v Nmecku znovu setk se svm otcem a povede klidn ivot, zstv hluboce znepokojen svmi vzpomnkami. Jsem velmi smutn, protoe m hodili do moe. Kdykoli si na to vzpomenu, ctm se velmi smutn. Snam se zapomenout, k.

Kdy Evropsk unie k, e pijm uprchlky, pro tedy zavr dvee? pt se.

Latest news
Related news